شنبه, 12 آذر, 1401
SATURDAY, December 3, 2022
سه شنبه 26 مهر
ورزش، همبستگی ملی، ایران قوی
آغاز هفته تربیت بدنی فرصت مغتنمی برای آشنایی هر چه بیشتر آحاد جامعه با موضوع مهم و اثر گذار ورزش و زمینه مناسبی برای تبیین و ترویج اهمیت آن به شمار می رود


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved