قوانین و مقررات ورود به استادیوم
سه شنبه, 04 اردیبهشت, 1403
TUESDAY, April 23, 2024
مناقصه
وضعیت مناقصه:
چهار شنبه 18 بهمن - انجام امور خدمات عمومي نظافت اماكن، محوطه و معابر در مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: چهار شنبه 18 بهمن 1402
موضوع: انجام امور خدمات عمومي نظافت اماكن، محوطه و معابر در مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/12/10
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/11/23 الی 1402/11/30
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 03 بهمن - انجام امور نگهداري فضاي سبز و جنگل های مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: سه شنبه 03 بهمن 1402
موضوع: انجام امور نگهداري فضاي سبز و جنگل های مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/11/21
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/11/04 الی 1402/11/11
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 20 دی - انجام امور خدمات عمومي نظافت اماكن، محوطه و معابر در مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: چهار شنبه 20 دی 1402
موضوع: انجام امور خدمات عمومي نظافت اماكن، محوطه و معابر در مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/11/11
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/10/24 الی 1402/11/01
اطلاعات بیشتر
شنبه 30 اردیبهشت - نجام امور خدمات نگهداري، راهبري، تعمیرات سيستم هاي تأسيساتي فنی، مخابراتی و الکترومکانیکال در مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: شنبه 30 اردیبهشت 1402
موضوع: نجام امور خدمات نگهداري، راهبري، تعمیرات سيستم هاي تأسيساتي فنی، مخابراتی و الکترومکانیکال در مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/03/24
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/03/02 الی 1402/03/09
اطلاعات بیشتر
تجدید
چهار شنبه 19 بهمن - انجام امور خدمات نگهداري، راهبري، تعمیرات سيستم هاي تأسيساتي فنی، مخابراتی و الکترومکانیکال در مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: چهار شنبه 19 بهمن 1401
موضوع: انجام امور خدمات نگهداري، راهبري، تعمیرات سيستم هاي تأسيساتي فنی، مخابراتی و الکترومکانیکال در مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/12/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/11/26 الی 1401/12/03
اطلاعات بیشتر
تجدید
چهار شنبه 19 بهمن - انجام امور خدمات عمومي نظافت اماكن، محوطه، معابر مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: چهار شنبه 19 بهمن 1401
موضوع: انجام امور خدمات عمومي نظافت اماكن، محوطه، معابر مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/12/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/11/26 الی 1401/12/03
اطلاعات بیشتر
تجدید
چهار شنبه 19 بهمن - انجام امور نگهداري فضاي سبز و جنگل های مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: چهار شنبه 19 بهمن 1401
موضوع: انجام امور نگهداري فضاي سبز و جنگل های مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/12/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/11/26 الی 1401/12/03
اطلاعات بیشتر
تجدید
چهار شنبه 23 آذر - بهسازی 15 زون استادیوم یکصد هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران
تاریخ ثبت: چهار شنبه 23 آذر 1401
موضوع: بهسازی 15 زون استادیوم یکصد هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/10/22
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/09/29 الی 1401/10/07
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 21 آذر - انجام امور نگهداري فضاي سبز و جنگل های مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: دو شنبه 21 آذر 1401
موضوع: انجام امور نگهداري فضاي سبز و جنگل های مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/10/14
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/09/23 الی 1401/09/30
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 21 آذر - انجام امور خدمات عمومي نظافت اماكن، محوطه، معابر مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: دو شنبه 21 آذر 1401
موضوع: انجام امور خدمات عمومي نظافت اماكن، محوطه، معابر مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/10/14
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/09/23 الی 1401/09/30
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 21 آذر - انجام امور خدمات نگهداري، راهبري، تعمیرات سيستم هاي تأسيساتي فنی، مخابراتی و الکترومکانیکال در مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: دو شنبه 21 آذر 1401
موضوع: انجام امور خدمات نگهداري، راهبري، تعمیرات سيستم هاي تأسيساتي فنی، مخابراتی و الکترومکانیکال در مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/10/14
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/09/23 الی 1401/09/30
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 23 شهریور - بهسازی 15 زون استادیوم یکصد هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران
تاریخ ثبت: چهار شنبه 23 شهریور 1401
موضوع: بهسازی 15 زون استادیوم یکصد هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/07/23
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/06/30 الی 1401/07/09
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 09 خرداد - بازسازی سیستم برق اضطراری و فشار متوسط استادیوم یکصد هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران
تاریخ ثبت: دو شنبه 09 خرداد 1401
موضوع: بازسازی سیستم برق اضطراری و فشار متوسط استادیوم یکصد هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/04/08
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/03/17 الی 1401/03/24
اطلاعات بیشتر
تجدید
چهار شنبه 13 مرداد - انجام امور خدمات نگهداري، راهبري، تعمیرات سيستم هاي تأسيساتي فنی، مخابراتی و الکترومکانیکال در مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: چهار شنبه 13 مرداد 1400
موضوع: انجام امور خدمات نگهداري، راهبري، تعمیرات سيستم هاي تأسيساتي فنی، مخابراتی و الکترومکانیکال در مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/05/31
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/05/13 الی 1400/05/20
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 08 تیر - انجام امور نگهداري فضاي سبز و جنگل های مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: سه شنبه 08 تیر 1400
موضوع: انجام امور نگهداري فضاي سبز و جنگل های مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/04/31
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/04/13 الی 1400/04/20
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 08 تیر - انجام امور خدمات نگهداري، راهبري، تعمیرات سيستم هاي تأسيساتي فنی، مخابراتی و الکترومکانیکال در مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: سه شنبه 08 تیر 1400
موضوع: انجام امور خدمات نگهداري، راهبري، تعمیرات سيستم هاي تأسيساتي فنی، مخابراتی و الکترومکانیکال در مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/04/31
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/04/13 الی 1400/04/20
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 31 خرداد - انجام امور خدمات عمومي نظافت اماكن، محوطه، معابر مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: دو شنبه 31 خرداد 1400
موضوع: انجام امور خدمات عمومي نظافت اماكن، محوطه، معابر مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/04/23
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/04/05 الی 1400/04/12
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 17 تیر - تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي انجام امور نگهداري فضاي سبز در مجموعه ورزشي آزادي و مجموعه سوار کاری نوروز آباد
تاریخ ثبت: سه شنبه 17 تیر 1399
موضوع: تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي انجام امور نگهداري فضاي سبز در مجموعه ورزشي آزادي و مجموعه سوار کاری نوروز آباد
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/05/08
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/04/18 الی 1399/04/25
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 17 تیر - تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي انجام امورخدمات عمومي نظافت اماكن ، محوطه ، معابر مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: سه شنبه 17 تیر 1399
موضوع: تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي انجام امورخدمات عمومي نظافت اماكن ، محوطه ، معابر مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/05/08
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/04/18 الی 1399/04/25
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 17 تیر - مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نگهداري ، راهبري و تعميرات سيستم هاي تاسيساتي فني ، مخابراتي و الكترومكانيكال در مجموعه ورزشي آزادي تهران
تاریخ ثبت: سه شنبه 17 تیر 1399
موضوع: مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نگهداري ، راهبري و تعميرات سيستم هاي تاسيساتي فني ، مخابراتي و الكترومكانيكال در مجموعه ورزشي آزادي تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/05/08
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/04/18 الی 1399/04/25
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 11 خرداد - مناقصه عمومي يك مرحله اي انجام امور نگهداري فضاي سبز در مجموعه ورزشي آزادي و مجموعه سوار کاری نوروز آباد
تاریخ ثبت: یک شنبه 11 خرداد 1399
موضوع: مناقصه عمومي يك مرحله اي انجام امور نگهداري فضاي سبز در مجموعه ورزشي آزادي و مجموعه سوار کاری نوروز آباد
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران، مجموعه ورزشي آزادي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/03/31
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/03/11 الی 1399/03/18
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 11 خرداد - مناقصه عمومي يك مرحله اي انجام امورخدمات عمومي نظافت اماكن ، محوطه ، معابر مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: یک شنبه 11 خرداد 1399
موضوع: مناقصه عمومي يك مرحله اي انجام امورخدمات عمومي نظافت اماكن ، محوطه ، معابر مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران، مجموعه ورزشي آزادي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/03/31
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/03/11 الی 1399/03/18
اطلاعات بیشتر
تجدید
چهار شنبه 09 مرداد - تكميل ساختمان شماره 2 فدراسيون تيراندازي با كمان مجموعه ورزشي آزادي تهران
تاریخ ثبت: چهار شنبه 09 مرداد 1398
موضوع: تكميل ساختمان شماره 2 فدراسيون تيراندازي با كمان مجموعه ورزشي آزادي تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/05/30
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/05/13 الی 1398/05/19
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 04 تیر - تكميل ساختمان شماره 2 فدراسيون تيراندازي با كمان مجموعه ورزشي آزادي تهران
تاریخ ثبت: سه شنبه 04 تیر 1398
موضوع: تكميل ساختمان شماره 2 فدراسيون تيراندازي با كمان مجموعه ورزشي آزادي تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/04/24
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/04/05 الی 1398/04/12
اطلاعات بیشتر
شنبه 07 اردیبهشت - انجام خدمات نگهداري ، راهبري و تعميرات سيستم هاي تاسيساتي فني ، مخابراتي و الكترومكانيكال در مجموعه ورزشي آزادي تهران
تاریخ ثبت: شنبه 07 اردیبهشت 1398
موضوع: انجام خدمات نگهداري ، راهبري و تعميرات سيستم هاي تاسيساتي فني ، مخابراتي و الكترومكانيكال در مجموعه ورزشي آزادي تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/02/25
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/02/08 الی 1398/02/14
اطلاعات بیشتر
شنبه 11 اسفند - انجام امور نگهداري فضاي سبز در مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: شنبه 11 اسفند 1397
موضوع: انجام امور نگهداري فضاي سبز در مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/01/21
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/12/18 الی 1397/12/25
اطلاعات بیشتر
شنبه 11 اسفند - انجام امورخدمات عمومي نظافت اماكن ، محوطه ، معابر مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: شنبه 11 اسفند 1397
موضوع: انجام امورخدمات عمومي نظافت اماكن ، محوطه ، معابر مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/01/21
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/12/18 الی 1397/12/25
اطلاعات بیشتر
تجدید
چهار شنبه 09 اسفند - خدمات نگهداري ، راهبري و تعميرات سيستم هاي تاسيساتي فني ، مخابراتي و الكترومكانيكال در مجموعه ورزشي آزادي تهران
تاریخ ثبت: چهار شنبه 09 اسفند 1396
موضوع: خدمات نگهداري ، راهبري و تعميرات سيستم هاي تاسيساتي فني ، مخابراتي و الكترومكانيكال در مجموعه ورزشي آزادي تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/01/20
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/12/12 الی 1396/12/19
اطلاعات بیشتر
تجدید
سه شنبه 10 بهمن - انجام امور خدمات عمومي نظافت اماكن ، محوطه و معابر در مجموعه ورزشي آزادي تهران
تاریخ ثبت: سه شنبه 10 بهمن 1396
موضوع: انجام امور خدمات عمومي نظافت اماكن ، محوطه و معابر در مجموعه ورزشي آزادي تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/12/02
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/11/14 الی 1396/11/21
اطلاعات بیشتر
تجدید
چهار شنبه 20 دی - خدمات نگهداري ، راهبري و تعميرات سيستم هاي تاسيساتي فني ، مخابراتي و الكترومكانيكال در مجموعه ورزشي آزادي تهران
تاریخ ثبت: چهار شنبه 20 دی 1396
موضوع: خدمات نگهداري ، راهبري و تعميرات سيستم هاي تاسيساتي فني ، مخابراتي و الكترومكانيكال در مجموعه ورزشي آزادي تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/11/14
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/10/23 الی 1396/10/30
اطلاعات بیشتر
تجدید
چهار شنبه 06 دی - : انجام امور نگهداري فضاي سبز و جنگل هاي مجموعه ورزشي آزادي تهران
تاریخ ثبت: چهار شنبه 06 دی 1396
موضوع: : انجام امور نگهداري فضاي سبز و جنگل هاي مجموعه ورزشي آزادي تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/10/27
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/10/09 الی 1396/10/16
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 19 آذر - : انجام امور خدمات عمومي نظافت اماكن ، محوطه و معابر در مجموعه ورزشي آزادي تهران
تاریخ ثبت: یک شنبه 19 آذر 1396
موضوع: : انجام امور خدمات عمومي نظافت اماكن ، محوطه و معابر در مجموعه ورزشي آزادي تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/10/09
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/09/21 الی 1396/09/28
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 12 آذر - خدمات نگهداري ، راهبري و تعميرات سيستم هاي تاسيساتي فني ، مخابراتي و الكترومكانيكال در مجموعه ورزشي آزادي تهران
تاریخ ثبت: یک شنبه 12 آذر 1396
موضوع: خدمات نگهداري ، راهبري و تعميرات سيستم هاي تاسيساتي فني ، مخابراتي و الكترومكانيكال در مجموعه ورزشي آزادي تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/10/02
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/09/14 الی 1396/09/21
اطلاعات بیشتر
شنبه 06 آبان - : انجام امور نگهداري فضاي سبز و جنگل هاي مجموعه ورزشي آزادي تهران
تاریخ ثبت: شنبه 06 آبان 1396
موضوع: : انجام امور نگهداري فضاي سبز و جنگل هاي مجموعه ورزشي آزادي تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/08/24
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/08/07 الی 1396/08/13
اطلاعات بیشتر
تجدید
چهار شنبه 06 اردیبهشت - بهينه سازي سيستم روشنايي سالن دوازده هزار نفري مجموعه ورزشي آزادي تهران
تاریخ ثبت: چهار شنبه 06 اردیبهشت 1396
موضوع: بهينه سازي سيستم روشنايي سالن دوازده هزار نفري مجموعه ورزشي آزادي تهران
محل اجرا: استان تهران – مجموعه ورزشي آزادي تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/03/06
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/02/16 الی 1396/02/20
اطلاعات بیشتر
تجدید
دو شنبه 21 فروردین - خريد ، حمل ، تخليه ، نصب و راه اندازي يك دستگاه چيلر جذبي آب داغ موتورخانه مركزي مجموعه ورزشي آزادي تهران
تاریخ ثبت: دو شنبه 21 فروردین 1396
موضوع: خريد ، حمل ، تخليه ، نصب و راه اندازي يك دستگاه چيلر جذبي آب داغ موتورخانه مركزي مجموعه ورزشي آزادي تهران
محل اجرا: استان تهران – مجموعه ورزشي آزادي تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/02/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/01/29 الی 1396/02/04
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 03 اسفند - بهينه سازي سيستم روشنايي سالن دوازده هزار نفري مجموعه ورزشي آزادي تهران
تاریخ ثبت: سه شنبه 03 اسفند 1395
موضوع: بهينه سازي سيستم روشنايي سالن دوازده هزار نفري مجموعه ورزشي آزادي تهران
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران، مجموعه ورزشي آزادي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/01/16
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1395/12/09 الی 1395/12/16
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 19 بهمن - اجراي عمليات بازسازي اماكن و تاسيسات استاديوم يكصد هزار نفري ، سالن دوازده هزار نفري ، موتورخانه مركزي مجموعه ورزشي آزادي تهران
تاریخ ثبت: سه شنبه 19 بهمن 1395
موضوع: اجراي عمليات بازسازي اماكن و تاسيسات استاديوم يكصد هزار نفري ، سالن دوازده هزار نفري ، موتورخانه مركزي مجموعه ورزشي آزادي تهران
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران، مجموعه ورزشي آزادي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1395/12/17
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1395/11/25 الی 1395/12/02
اطلاعات بیشتر
تجدید
سه شنبه 19 بهمن - خريد ، حمل ، تخليه ، نصب و راه اندازي يك دستگاه چيلر جذبي آب داغ موتورخانه مركزي مجموعه ورزشي آزادي تهران
تاریخ ثبت: سه شنبه 19 بهمن 1395
موضوع: خريد ، حمل ، تخليه ، نصب و راه اندازي يك دستگاه چيلر جذبي آب داغ موتورخانه مركزي مجموعه ورزشي آزادي تهران
محل اجرا: استان تهران – مجموعه ورزشي آزادي تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1395/12/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1395/11/26 الی 1395/12/04
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 28 دی - خريد ، حمل ، تخليه ، نصب و راه اندازي يك دستگاه چيلر جذبي آب داغ موتورخانه مركزي مجموعه ورزشي آزادي تهران
تاریخ ثبت: سه شنبه 28 دی 1395
موضوع: خريد ، حمل ، تخليه ، نصب و راه اندازي يك دستگاه چيلر جذبي آب داغ موتورخانه مركزي مجموعه ورزشي آزادي تهران
محل اجرا: استان تهران – مجموعه ورزشي آزادي تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1395/11/25
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1395/11/05 الی 1395/11/11
اطلاعات بیشتر
تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved