قوانین و مقررات ورود به استادیوم
جمعه, 22 تیر, 1403
FRIDAY, July 12, 2024
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
چهار شنبه 30 خرداد - بهره برداری از زمین چمن طبیعی شماره سه مجموعه ورزشی آزادی تهران
تاریخ ثبت: چهار شنبه 30 خرداد 1403
موضوع: بهره برداری از زمین چمن طبیعی شماره سه مجموعه ورزشی آزادی تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1403/04/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1403/04/02 الی 1403/04/09
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 06 خرداد - بهره برداری از زمین چمن طبیعی شماره سه مجموعه ورزشی آزادی تهران
تاریخ ثبت: یک شنبه 06 خرداد 1403
موضوع: بهره برداری از زمین چمن طبیعی شماره سه مجموعه ورزشی آزادی تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1403/03/23
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1403/03/09 الی 1403/03/13
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 01 اسفند - بهره برداری از پارکینگهای شرقی و غربی مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: سه شنبه 01 اسفند 1402
موضوع: بهره برداری از پارکینگهای شرقی و غربی مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/12/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/12/02 الی 1402/12/07
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 27 دی - بهره برداری از پارکینگهای شرقی و غربی مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: چهار شنبه 27 دی 1402
موضوع: بهره برداری از پارکینگهای شرقی و غربی مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/11/14
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/10/27 الی 1402/11/02
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 28 آذر - بهره برداری از پارکینگهای شرقی و غربی مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: سه شنبه 28 آذر 1402
موضوع: بهره برداری از پارکینگهای شرقی و غربی مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/10/16
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/10/02 الی 1402/10/05
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 28 آذر - بهره برداری از خوابگاه و رستوران شماره دو مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: سه شنبه 28 آذر 1402
موضوع: بهره برداری از خوابگاه و رستوران شماره دو مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/10/16
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/10/02 الی 1402/10/05
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 30 آبان - بهره برداری از پارکینگهای شرقی و غربی مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: سه شنبه 30 آبان 1402
موضوع: بهره برداری از پارکینگهای شرقی و غربی مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/09/20
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/09/01 الی 1402/09/07
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 30 آبان - بهره برداری از خوابگاه و رستوران شماره دو مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: سه شنبه 30 آبان 1402
موضوع: بهره برداری از خوابگاه و رستوران شماره دو مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/09/20
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/09/01 الی 1402/09/07
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 08 آبان - بهره برداری از زمین های تنیس مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: دو شنبه 08 آبان 1402
موضوع: بهره برداری از زمین های تنیس مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/08/27
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/08/10 الی 1402/08/15
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 08 آبان - بهره برداری از خوابگاه و رستوران شماره دو مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: دو شنبه 08 آبان 1402
موضوع: بهره برداری از خوابگاه و رستوران شماره دو مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/08/27
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/08/10 الی 1402/08/15
اطلاعات بیشتر
تجدید
چهار شنبه 22 شهریور - بهره برداری از فروشگاه کانکس دوچرخه سواری واقع در مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: چهار شنبه 22 شهریور 1402
موضوع: بهره برداری از فروشگاه کانکس دوچرخه سواری واقع در مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/07/08
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/06/21 الی 1402/06/27
اطلاعات بیشتر
شنبه 28 مرداد - بهره برداری از فروشگاه کانکس دوچرخه سواری واقع در مجموعه ورزشی آزادی تهران
تاریخ ثبت: شنبه 28 مرداد 1402
موضوع: بهره برداری از فروشگاه کانکس دوچرخه سواری واقع در مجموعه ورزشی آزادی تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/06/14
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/05/30 الی 1402/06/04
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 17 مرداد - بهره برداری از زمین چمن شماره دو مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: سه شنبه 17 مرداد 1402
موضوع: بهره برداری از زمین چمن شماره دو مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/06/04
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/05/18 الی 1402/05/23
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 01 مرداد - سرمایه‏گذاری، طراحی، احداث، بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه استخر چهارفصل واقع در مجموعه ورزشی آزادی به روش BOLT
تاریخ ثبت: یک شنبه 01 مرداد 1402
موضوع: سرمایه‏گذاری، طراحی، احداث، بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه استخر چهارفصل واقع در مجموعه ورزشی آزادی به روش BOLT
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/05/24
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/05/02 الی 1402/05/09
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 01 مرداد - سرمایه‏گذاری، طراحی، بازسازی ،احداث، بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه چمن مصنوعی واقع در مجموعه ورزشی آزادی به روش BOLT
تاریخ ثبت: یک شنبه 01 مرداد 1402
موضوع: سرمایه‏گذاری، طراحی، بازسازی ،احداث، بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه چمن مصنوعی واقع در مجموعه ورزشی آزادی به روش BOLT
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/05/21
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/05/02 الی 1402/05/09
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 27 تیر - بهره بردازی از زمین چمن شماره دو مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: سه شنبه 27 تیر 1402
موضوع: بهره بردازی از زمین چمن شماره دو مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/05/14
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/04/27 الی 1402/05/02
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 07 تیر - سرمایه گذاری طراحی احداث بهره برداری پرداخت اجاره بها و انتقال پروژه نمایشگاه واقع در مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: چهار شنبه 07 تیر 1402
موضوع: سرمایه گذاری طراحی احداث بهره برداری پرداخت اجاره بها و انتقال پروژه نمایشگاه واقع در مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران - شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/04/27
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/04/10 الی 1402/04/17
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 19 اردیبهشت - بهره برداری از تاکسی سرویس مجموعه ورزشی آزادی تهران
تاریخ ثبت: سه شنبه 19 اردیبهشت 1402
موضوع: بهره برداری از تاکسی سرویس مجموعه ورزشی آزادی تهران
محل اجرا: استان تهران - شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/03/03
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/02/19 الی 1402/02/23
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 13 اردیبهشت - بهره برداری از بوفه شمال دریاچه آزادی ( بوفه دوومیدانی ) واقع در مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: چهار شنبه 13 اردیبهشت 1402
موضوع: بهره برداری از بوفه شمال دریاچه آزادی ( بوفه دوومیدانی ) واقع در مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/03/01
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/02/16 الی 1402/02/21
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 22 فروردین - فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه های آزادی و کشوری و سوارکاری نوروزآباد و شهداء در تهران
تاریخ ثبت: سه شنبه 22 فروردین 1402
موضوع: فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه های آزادی و کشوری و سوارکاری نوروزآباد و شهداء در تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/02/09
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/01/22 الی 1402/01/27
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 22 فروردین - بهره برداری از بوفه شمال دریاچه آزادی ( بوفه دوومیدانی ) واقع در مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: سه شنبه 22 فروردین 1402
موضوع: بهره برداری از بوفه شمال دریاچه آزادی ( بوفه دوومیدانی ) واقع در مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران - شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1402/02/09
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1402/01/22 الی 1402/01/27
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 03 بهمن - فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه های آزادی و کشوری و سوارکاری های تهران
تاریخ ثبت: دو شنبه 03 بهمن 1401
موضوع: فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه های آزادی و کشوری و سوارکاری های تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/11/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/11/03 الی 1401/11/08
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 22 آذر - بهره برداری از پارکینگهای شرقی و غربی آزادی
تاریخ ثبت: سه شنبه 22 آذر 1401
موضوع: بهره برداری از پارکینگهای شرقی و غربی آزادی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/10/07
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/09/19 الی 1401/09/26
اطلاعات بیشتر
شنبه 19 آذر - بهره برداری از چمن طبیعی شماره دو مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: شنبه 19 آذر 1401
موضوع: بهره برداری از چمن طبیعی شماره دو مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/10/13
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/09/16 الی 1401/09/30
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 23 آبان - بهره برداری از پارکینگهای شرقی و غربی آزادی
تاریخ ثبت: دو شنبه 23 آبان 1401
موضوع: بهره برداری از پارکینگهای شرقی و غربی آزادی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/09/09
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/08/22 الی 1401/08/29
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 27 شهریور - بهره برداری از رستوران و خوابگاه شماره2 مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: یک شنبه 27 شهریور 1401
موضوع: بهره برداری از رستوران و خوابگاه شماره2 مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/07/17
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/06/27 الی 1401/07/06
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 27 شهریور - بهره برداری از پارکینگهای شرقی و غربی مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: یک شنبه 27 شهریور 1401
موضوع: بهره برداری از پارکینگهای شرقی و غربی مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/07/17
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/06/27 الی 1401/07/06
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 08 شهریور - سه باب فروشگاه جنب ورودی غربی مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: سه شنبه 08 شهریور 1401
موضوع: سه باب فروشگاه جنب ورودی غربی مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/07/09
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/06/08 الی 1401/06/23
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 02 مرداد - بهره برداری از استخر آبدرمانی مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: یک شنبه 02 مرداد 1401
موضوع: بهره برداری از استخر آبدرمانی مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/05/24
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/05/02 الی 1401/05/09
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 02 مرداد - بهره برداری از سه باب فروشگاه جنب ورودی غربی مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: یک شنبه 02 مرداد 1401
موضوع: بهره برداری از سه باب فروشگاه جنب ورودی غربی مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/05/24
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/05/02 الی 1401/05/09
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 02 مرداد - بهره برداری از چمن فوتبال طبیعی شماره دو مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: یک شنبه 02 مرداد 1401
موضوع: بهره برداری از چمن فوتبال طبیعی شماره دو مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/05/24
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/05/02 الی 1401/05/09
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 02 مرداد - فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه های آزادی و شهید کشوری و سوارکاری نوروز آباد تهران
تاریخ ثبت: یک شنبه 02 مرداد 1401
موضوع: فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه های آزادی و شهید کشوری و سوارکاری نوروز آباد تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/05/25
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/05/02 الی 1401/05/09
اطلاعات بیشتر
شنبه 21 خرداد - فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه های آزادی و شهید کشوری و سوارکاری نوروز آباد تهران
تاریخ ثبت: شنبه 21 خرداد 1401
موضوع: فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه های آزادی و شهید کشوری و سوارکاری نوروز آباد تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/04/13
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/03/23 الی 1401/03/31
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 17 خرداد - بهره برداری از استخر آبدرمانی مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: سه شنبه 17 خرداد 1401
موضوع: بهره برداری از استخر آبدرمانی مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/04/06
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/03/16 الی 1401/03/24
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 17 خرداد - بهره برداری از سه باب فروشگاه جنب ورودی غربی مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: سه شنبه 17 خرداد 1401
موضوع: بهره برداری از سه باب فروشگاه جنب ورودی غربی مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/04/06
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/03/16 الی 1401/03/24
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 17 خرداد - بهره برداری از چمن فوتبال طبیعی شماره دو مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: سه شنبه 17 خرداد 1401
موضوع: بهره برداری از چمن فوتبال طبیعی شماره دو مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1401/04/06
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1401/03/16 الی 1401/03/24
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 04 مرداد - فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ، احداث ، بازسازی و تکمیل بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه چمن طبیعی زمین تمرین شماره 4 واقع در مجموعه ورزشی آزادی به روش BOLT
تاریخ ثبت: دو شنبه 04 مرداد 1400
موضوع: فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ، احداث ، بازسازی و تکمیل بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه چمن طبیعی زمین تمرین شماره 4 واقع در مجموعه ورزشی آزادی به روش BOLT
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/05/16
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/04/28 الی 1400/05/04
اطلاعات بیشتر
تجدید
چهار شنبه 02 تیر - فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ، احداث ، بازسازی و تکمیل بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه چمن طبیعی زمین تمرین شماره 4 واقع در مجموعه ورزشی آزادی به روش BOLT
تاریخ ثبت: چهار شنبه 02 تیر 1400
موضوع: فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ، احداث ، بازسازی و تکمیل بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه چمن طبیعی زمین تمرین شماره 4 واقع در مجموعه ورزشی آزادی به روش BOLT
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/04/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/04/01 الی 1400/04/09
اطلاعات بیشتر
تجدید
چهار شنبه 02 تیر - فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ، احداث ، بازسازی و تکمیل بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه زمین چمن مصنوعی واقع در مجموعه ورزشی آزادی به روش BOLT
تاریخ ثبت: چهار شنبه 02 تیر 1400
موضوع: فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ، احداث ، بازسازی و تکمیل بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه زمین چمن مصنوعی واقع در مجموعه ورزشی آزادی به روش BOLT
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/04/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/04/01 الی 1400/04/09
اطلاعات بیشتر
تجدید
دو شنبه 27 اردیبهشت - فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ، احداث ، بازسازی و تکمیل بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه چمن طبیعی زمین تمرین شماره 4 واقع در مجموعه ورزشی آزادی به روش BOLT
تاریخ ثبت: دو شنبه 27 اردیبهشت 1400
موضوع: فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ، احداث ، بازسازی و تکمیل بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه چمن طبیعی زمین تمرین شماره 4 واقع در مجموعه ورزشی آزادی به روش BOLT
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/03/22
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/02/28 الی 1400/03/11
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 27 اردیبهشت - فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ، احداث ، بازسازی و تکمیل بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه زمین چمن مصنوعی واقع در مجموعه ورزشی آزادی به روش BOLT
تاریخ ثبت: دو شنبه 27 اردیبهشت 1400
موضوع: فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ، احداث ، بازسازی و تکمیل بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه زمین چمن مصنوعی واقع در مجموعه ورزشی آزادی به روش BOLT
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/03/22
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/02/28 الی 1400/03/11
اطلاعات بیشتر
تجدید
دو شنبه 27 اردیبهشت - بهره برداری از فضایی جهت گلخانه برای تولید گل وگیاه واقع در مجموعه ورزشی آزادی تهران
تاریخ ثبت: دو شنبه 27 اردیبهشت 1400
موضوع: بهره برداری از فضایی جهت گلخانه برای تولید گل وگیاه واقع در مجموعه ورزشی آزادی تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/03/22
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/02/28 الی 1400/03/11
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 30 فروردین - فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ، احداث ، بازسازی و تکمیل بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه چمن طبیعی زمین تمرین شماره 4 واقع در مجموعه ورزشی آزادی به روش BOLT
تاریخ ثبت: دو شنبه 30 فروردین 1400
موضوع: فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ، احداث ، بازسازی و تکمیل بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه چمن طبیعی زمین تمرین شماره 4 واقع در مجموعه ورزشی آزادی به روش BOLT
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/02/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/01/31 الی 1400/02/07
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 30 فروردین - فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ، احداث ، بازسازی و تکمیل بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه رستوران فود کورت واقع در ضلع شرقی دریاچه مجموعه ورزشی آزادی به روش BOLT
تاریخ ثبت: دو شنبه 30 فروردین 1400
موضوع: فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ، احداث ، بازسازی و تکمیل بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه رستوران فود کورت واقع در ضلع شرقی دریاچه مجموعه ورزشی آزادی به روش BOLT
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/02/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/01/31 الی 1400/02/07
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 30 فروردین - بهره برداری از فضایی جهت گلخانه برای تولید گل وگیاه واقع در مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: دو شنبه 30 فروردین 1400
موضوع: بهره برداری از فضایی جهت گلخانه برای تولید گل وگیاه واقع در مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1400/02/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1400/01/31 الی 1400/02/07
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 29 بهمن - سرمایه گذاری ، طراحی ، احداث ، بازسازی و تکمیل بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه رستوران فود کورت واقع در ضلع شرقی دریاچه مجموعه ورزشی آزادی به روش BOLT
تاریخ ثبت: چهار شنبه 29 بهمن 1399
موضوع: سرمایه گذاری ، طراحی ، احداث ، بازسازی و تکمیل بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه رستوران فود کورت واقع در ضلع شرقی دریاچه مجموعه ورزشی آزادی به روش BOLT
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/12/23
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/12/02 الی 1399/12/09
اطلاعات بیشتر
شنبه 25 بهمن - فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه ورزشی آزادی تهران
تاریخ ثبت: شنبه 25 بهمن 1399
موضوع: فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه ورزشی آزادی تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/12/12
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/11/25 الی 1399/12/02
اطلاعات بیشتر
تجدید
چهار شنبه 07 آبان - فروش ضایعات در مجموعه ورزشی آزادی تهران
تاریخ ثبت: چهار شنبه 07 آبان 1399
موضوع: فروش ضایعات در مجموعه ورزشی آزادی تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/09/03
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/08/11 الی 1399/08/19
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 14 مرداد - فراخوان مزایده عمومی فروش ضایعات در مجموعه ورزشی آزادی تهران
تاریخ ثبت: سه شنبه 14 مرداد 1399
موضوع: فراخوان مزایده عمومی فروش ضایعات در مجموعه ورزشی آزادی تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/06/10
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/05/19 الی 1399/05/26
اطلاعات بیشتر
شنبه 24 خرداد - بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی واقع در مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: شنبه 24 خرداد 1399
موضوع: بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی واقع در مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/04/17
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/03/27 الی 1399/04/03
اطلاعات بیشتر
تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved