سه شنبه, 11 مهر, 1402
TUESDAY, October 3, 2023
سه شنبه 10 آبان
آزمایشگاه تخصصی استاندارد تجهیزات و امکانات ورزشی کشور ضرورتی مهم در توسعه و پیشرفت ورزش کشور


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved