قوانین و مقررات ورود به استادیوم
شنبه, 26 خرداد, 1403
SATURDAY, June 15, 2024
سه شنبه 22 خرداد
برگزاری مراسم معارفه سرپرست معاونت نظارت بر بهره برداری از اماکن مجموعه ورزشی آزادی
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved