شنبه, 05 فروردین, 1402
SATURDAY, March 25, 2023
اطلاعات تماس
    مجموعه ورزشی آزادی
  تهران، کیلومتر 5 آزاد راه تهران - کرج
مجموعه ورزشی آزادی
 
021-44739022 واحد پذیرش

021-48022412 اداره بهره برداری
     
    استخر مجموعه
  44739066 - 021 استخر قهرمانی
48022397 - 021 آبدرمانی
     
تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved