شنبه, 29 شهریور, 1399
SATURDAY, September 19, 2020
جمعه 25 بهمن
برگزاری مسابقات شنای دانش آموزان پسران شهر تهران در استخر قهرمانی آزادی
فیلم: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved