جمعه, 03 آذر, 1396
FRIDAY, November 24, 2017
مناقصه
وضعیت مناقصه:
شنبه 06 آبان - : انجام امور نگهداري فضاي سبز و جنگل هاي مجموعه ورزشي آزادي تهران
تاریخ ثبت: شنبه 06 آبان 1396
موضوع: : انجام امور نگهداري فضاي سبز و جنگل هاي مجموعه ورزشي آزادي تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/08/24
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/08/07 الی 1396/08/13
اطلاعات بیشتر
تجدید
چهار شنبه 06 اردیبهشت - بهينه سازي سيستم روشنايي سالن دوازده هزار نفري مجموعه ورزشي آزادي تهران
تاریخ ثبت: چهار شنبه 06 اردیبهشت 1396
موضوع: بهينه سازي سيستم روشنايي سالن دوازده هزار نفري مجموعه ورزشي آزادي تهران
محل اجرا: استان تهران – مجموعه ورزشي آزادي تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/03/06
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/02/16 الی 1396/02/20
اطلاعات بیشتر
تجدید
دو شنبه 21 فروردین - خريد ، حمل ، تخليه ، نصب و راه اندازي يك دستگاه چيلر جذبي آب داغ موتورخانه مركزي مجموعه ورزشي آزادي تهران
تاریخ ثبت: دو شنبه 21 فروردین 1396
موضوع: خريد ، حمل ، تخليه ، نصب و راه اندازي يك دستگاه چيلر جذبي آب داغ موتورخانه مركزي مجموعه ورزشي آزادي تهران
محل اجرا: استان تهران – مجموعه ورزشي آزادي تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/02/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/01/29 الی 1396/02/04
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 03 اسفند - بهينه سازي سيستم روشنايي سالن دوازده هزار نفري مجموعه ورزشي آزادي تهران
تاریخ ثبت: سه شنبه 03 اسفند 1395
موضوع: بهينه سازي سيستم روشنايي سالن دوازده هزار نفري مجموعه ورزشي آزادي تهران
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران، مجموعه ورزشي آزادي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/01/16
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1395/12/09 الی 1395/12/16
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 19 بهمن - اجراي عمليات بازسازي اماكن و تاسيسات استاديوم يكصد هزار نفري ، سالن دوازده هزار نفري ، موتورخانه مركزي مجموعه ورزشي آزادي تهران
تاریخ ثبت: سه شنبه 19 بهمن 1395
موضوع: اجراي عمليات بازسازي اماكن و تاسيسات استاديوم يكصد هزار نفري ، سالن دوازده هزار نفري ، موتورخانه مركزي مجموعه ورزشي آزادي تهران
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران، مجموعه ورزشي آزادي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1395/12/17
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1395/11/25 الی 1395/12/02
اطلاعات بیشتر
تجدید
سه شنبه 19 بهمن - خريد ، حمل ، تخليه ، نصب و راه اندازي يك دستگاه چيلر جذبي آب داغ موتورخانه مركزي مجموعه ورزشي آزادي تهران
تاریخ ثبت: سه شنبه 19 بهمن 1395
موضوع: خريد ، حمل ، تخليه ، نصب و راه اندازي يك دستگاه چيلر جذبي آب داغ موتورخانه مركزي مجموعه ورزشي آزادي تهران
محل اجرا: استان تهران – مجموعه ورزشي آزادي تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1395/12/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1395/11/26 الی 1395/12/04
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 28 دی - خريد ، حمل ، تخليه ، نصب و راه اندازي يك دستگاه چيلر جذبي آب داغ موتورخانه مركزي مجموعه ورزشي آزادي تهران
تاریخ ثبت: سه شنبه 28 دی 1395
موضوع: خريد ، حمل ، تخليه ، نصب و راه اندازي يك دستگاه چيلر جذبي آب داغ موتورخانه مركزي مجموعه ورزشي آزادي تهران
محل اجرا: استان تهران – مجموعه ورزشي آزادي تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1395/11/25
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1395/11/05 الی 1395/11/11
اطلاعات بیشتر
تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved