پنج شنبه, 02 اسفند, 1397
THURSDAY, February 21, 2019
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
سه شنبه 30 بهمن - بهره برداري ازفضايي جهت رستوران جاده تندرستي واقع در مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: سه شنبه 30 بهمن 1397
موضوع: بهره برداري ازفضايي جهت رستوران جاده تندرستي واقع در مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران، مجموعه ورزشي آزادي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/12/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/12/04 الی 1397/12/07
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 02 بهمن - بهره برداري از فضايي جهت راه اندازي تاكسي سرويس و پيك موتوري واقع در مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: سه شنبه 02 بهمن 1397
موضوع: بهره برداري از فضايي جهت راه اندازي تاكسي سرويس و پيك موتوري واقع در مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران، مجموعه ورزشي آزادي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/11/23
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/11/02 الی 1397/11/09
اطلاعات بیشتر
تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved