دوشنبه, 29 مهر, 1398
MONDAY, October 21, 2019
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
چهار شنبه 24 مهر - بهره برداری از پارکینگهای ضلع شرقی و غربی مجموعه ورزشی آزادی )نوبت2)
تاریخ ثبت: چهار شنبه 24 مهر 1398
موضوع: بهره برداری از پارکینگهای ضلع شرقی و غربی مجموعه ورزشی آزادی )نوبت2)
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران، مجموعه ورزشي آزادي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/08/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/07/29 الی 1398/08/08
اطلاعات بیشتر
تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved