چهارشنبه, 01 بهمن, 1399
WEDNESDAY, January 20, 2021
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
تجدید
چهار شنبه 07 آبان - فروش ضایعات در مجموعه ورزشی آزادی تهران
تاریخ ثبت: چهار شنبه 07 آبان 1399
موضوع: فروش ضایعات در مجموعه ورزشی آزادی تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/09/03
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/08/11 الی 1399/08/19
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 14 مرداد - فراخوان مزایده عمومی فروش ضایعات در مجموعه ورزشی آزادی تهران
تاریخ ثبت: سه شنبه 14 مرداد 1399
موضوع: فراخوان مزایده عمومی فروش ضایعات در مجموعه ورزشی آزادی تهران
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/06/10
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/05/19 الی 1399/05/26
اطلاعات بیشتر
شنبه 24 خرداد - بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی واقع در مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: شنبه 24 خرداد 1399
موضوع: بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی واقع در مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1399/04/17
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1399/03/27 الی 1399/04/03
اطلاعات بیشتر
تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved