پنج شنبه, 26 مرداد, 1396
THURSDAY, August 17, 2017
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
شنبه 07 مرداد - بهره برداري از دو باب رستوران غذاخوري سالن دوازده هزار نفري بانضمام ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: شنبه 07 مرداد 1396
موضوع: بهره برداري از دو باب رستوران غذاخوري سالن دوازده هزار نفري بانضمام ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران، مجموعه ورزشي آزادي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/05/29
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/05/09 الی 1396/05/17
اطلاعات بیشتر
شنبه 07 مرداد - بهره برداري از پاركينگهاي ضلع شرقي و غربي مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: شنبه 07 مرداد 1396
موضوع: بهره برداري از پاركينگهاي ضلع شرقي و غربي مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران، مجموعه ورزشي آزادي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/05/29
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/05/09 الی 1396/05/17
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 04 مرداد - بهره‌برداری از محل دكل چهاروجهي واقع در پشت بام استاديوم يكصد هزار نفري مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: چهار شنبه 04 مرداد 1396
موضوع: بهره‌برداری از محل دكل چهاروجهي واقع در پشت بام استاديوم يكصد هزار نفري مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران – مجموعه ورزشي آزادي تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/05/25
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/05/07 الی 1396/05/15
اطلاعات بیشتر
تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
021 - 4473 90 22
©2016 Azadi Sport Complex, All Right Reserved