دوشنبه, 19 آذر, 1397
MONDAY, December 10, 2018
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
شنبه 17 آذر - بهره برداري از 19 باب زمین تنیس خاکی واقع در مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: شنبه 17 آذر 1397
موضوع: بهره برداري از 19 باب زمین تنیس خاکی واقع در مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران، مجموعه ورزشي آزادي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/10/08
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/09/19 الی 1397/09/26
اطلاعات بیشتر
تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved