جمعه, 28 دی, 1397
FRIDAY, January 18, 2019
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
یک شنبه 09 دی - بهره برداري از زمين چمن شماره دو واقع در مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: یک شنبه 09 دی 1397
موضوع: بهره برداري از زمين چمن شماره دو واقع در مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران، مجموعه ورزشي آزادي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/10/29
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/10/11 الی 1397/10/18
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 09 دی - بهره‌برداری از استخر آبدرماني واقع در مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: یک شنبه 09 دی 1397
موضوع: بهره‌برداری از استخر آبدرماني واقع در مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران، مجموعه ورزشي آزادي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/10/29
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/10/11 الی 1397/10/18
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 28 آذر - بهره برداري از فضايي جهت راه اندازي تاكسي سرويس و پيك موتوري واقع در مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: چهار شنبه 28 آذر 1397
موضوع: بهره برداري از فضايي جهت راه اندازي تاكسي سرويس و پيك موتوري واقع در مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران – مجموعه ورزشي آزادي تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/10/22
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/10/03 الی 1397/10/10
اطلاعات بیشتر
تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved