چهارشنبه, 24 مرداد, 1397
WEDNESDAY, August 15, 2018
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
چهار شنبه 10 مرداد - بهره برداري از پاركينگهاي ضلع شرقي و غربي مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: چهار شنبه 10 مرداد 1397
موضوع: بهره برداري از پاركينگهاي ضلع شرقي و غربي مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/05/27
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/05/10 الی 1397/05/15
اطلاعات بیشتر
تجدید
شنبه 29 اردیبهشت - بهره برداري از زمين چمن فوتبال شماره سه در مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: شنبه 29 اردیبهشت 1397
موضوع: بهره برداري از زمين چمن فوتبال شماره سه در مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/03/12
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/02/29 الی 1397/03/01
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 23 اردیبهشت - مزايده استعلامي بهره برداری از فضايي جهت استقرار كانكس فروشگاه دوچرخه و لوازم جانبي درمجموعه ورزشی آزادي
تاریخ ثبت: یک شنبه 23 اردیبهشت 1397
موضوع: مزايده استعلامي بهره برداری از فضايي جهت استقرار كانكس فروشگاه دوچرخه و لوازم جانبي درمجموعه ورزشی آزادي
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/03/12
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/02/29 الی 1397/03/01
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 14 فروردین - بهره برداري از زمين چمن فوتبال شماره سه در مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: سه شنبه 14 فروردین 1397
موضوع: بهره برداري از زمين چمن فوتبال شماره سه در مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/02/05
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/01/18 الی 1397/01/26
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 07 اسفند - بهره برداري از فضايي جهت راه اندازي تاكسي سرويس و پيك موتوري در مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: دو شنبه 07 اسفند 1396
موضوع: بهره برداري از فضايي جهت راه اندازي تاكسي سرويس و پيك موتوري در مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران، مجموعه ورزشي آزادي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/12/26
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/12/09 الی 1396/12/14
اطلاعات بیشتر
تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved