چهارشنبه, 04 اسفند, 1395
WEDNESDAY, February 22, 2017
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
یک شنبه 17 بهمن - بهره برداري از دو باب رستوران غذاخوري سالن دوازده هزار نفري بانضمام ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي آزادي/تجدید
تاریخ ثبت: یک شنبه 17 بهمن 1395
موضوع: بهره برداري از دو باب رستوران غذاخوري سالن دوازده هزار نفري بانضمام ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي آزادي/تجدید
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران، مجموعه ورزشي آزادي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1395/12/10
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1395/11/23 الی 1395/11/30
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 17 بهمن - بهره برداري از يكباب زمين چمن طبيعي فوتبال شماره( 3 )بانضمام ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: یک شنبه 17 بهمن 1395
موضوع: بهره برداري از يكباب زمين چمن طبيعي فوتبال شماره( 3 )بانضمام ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران – مجموعه ورزشي آزادي تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1395/12/10
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1395/11/23 الی 1395/11/30
اطلاعات بیشتر
تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
021 - 4473 90 22
©2016 Azadi Sport Complex, All Right Reserved