چهارشنبه, 21 آذر, 1397
WEDNESDAY, December 12, 2018
چهار شنبه 23 خرداد
روند آماده سازی سالن 12 هزار نفری آزادی محل برگزاری لیگ ملتهای والیبال


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved