قوانین و مقررات ورود به استادیوم
شنبه, 26 خرداد, 1403
SATURDAY, June 15, 2024
دو شنبه 19 تیر
ادامه بتن ریزی سکوهای طبقه اول استادیوم آزادی
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved