یکشنبه, 03 بهمن, 1400
SUNDAY, January 23, 2022
دو شنبه 29 آذر
مصاحبه مددی با اخبار ۱۴:۳۰ شبکه خبر دوشنبه 29 آذر در خصوص سقف استخر قهرمانی آزادی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved