یکشنبه, 28 شهریور, 1400
SUNDAY, September 19, 2021
چهار شنبه 22 اردیبهشت
مراسم توزیع بسته های کمک معیشتی و بهداشتی ویژه بیماران خاص در سالن 12 هزار نفری آزادی
فیلم: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved