جمعه, 28 خرداد, 1400
FRIDAY, June 18, 2021
سه شنبه 10 فروردین
استادیوم فوتبال برای برگزاری دیدارتیم های ملی ایران و سوریه ضد عفونی شد
فیلم : امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved