شنبه, 12 آذر, 1401
SATURDAY, December 3, 2022
سه شنبه 21 تیر
مراسم اجتماع بزرگ مهر فاطمی در سالن 12 هزار نفری آزادی برگزار شد
فیلم : امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved