جمعه, 10 تیر, 1401
FRIDAY, July 1, 2022
یک شنبه 08 خرداد
چمن ورزشگاه آزادی برای برگزاری دیدار امروز پرسپولیس و شهر خودرو آماده شد
فیلم: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved