سه شنبه, 25 مرداد, 1401
TUESDAY, August 16, 2022
شنبه 15 مرداد
پنجمین روزبرگزاری زیارت عاشورا در نمازخانه سالن 12 هزار نفری آزادی
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved