شنبه, 05 فروردین, 1402
SATURDAY, March 25, 2023
یک شنبه 21 اسفند
هفته پایانی لیگ برتر کانوپولو آقایان در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved