جمعه, 10 تیر, 1401
FRIDAY, July 1, 2022
جمعه 30 اردیبهشت
مراسم اهداء جام قهرمانی بلند قامتان والیبال آسیا به میزبانی سالن 12 هزار نفری آزادی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved