شنبه, 12 آذر, 1401
SATURDAY, December 3, 2022
دو شنبه 30 آبان
برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار (نماینده کارکنان در هیئت تشخیص صلاحیت کارکنان) شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در آزادی
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved