پنج شنبه 25 آبان اقدامات مقدماتی در خصوص احداث تصفیه خانه سیستم فاضلاب مجموعه ورزشی آزادی  
   
  مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، امروز چهارشنبه ۲۴ آبان در دیدار مصرزاده مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با عسگریان سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، صحبت های مقدماتی در خصوص احداث تصفیه خانه سیستم فاضلاب مجموعه ورزشی آزادی و تبادل نظر در خصوص اطلاعات فنی پروژه، نحوه اجرا و مشارکت طرفین صورت گرفت.

در این جلسه، رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت توسعه و جمعی از مدیران آب و فاضلاب استان تهران نیز حضور داشتند.