سه شنبه, 17 تیر, 1399
TUESDAY, July 7, 2020
چهار شنبه 03 مهر
برگزاری گردهمایی فرماندهان و گردانهای بسیج وزارتخانه ها و ادارات در سالن 12 هزار نفری آزادی
فیلم: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved