شنبه, 29 تیر, 1398
SATURDAY, July 20, 2019
شنبه 10 فروردین
شور و شوق تماشاگران دربی پایتخت قبل از بازی در ورزشگاه آزادی
فیلم: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved