دوشنبه, 29 مهر, 1398
MONDAY, October 21, 2019
یک شنبه 31 شهریور
تردد منظم تماشاگران دربی پایتخت از گیت های الکترونیکی ورزشگاه آزادی
فیلم: محسن منتظمی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved