پنج شنبه, 31 مرداد, 1398
THURSDAY, August 22, 2019
سه شنبه 02 بهمن
نشست تخصصی توسعه نگهداری و بهره برداری اماکن ورزشی
فیلم: محسن منتظمی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved