جمعه, 15 اسفند, 1399
FRIDAY, March 5, 2021
سه شنبه 21 بهمن
آماده سازی استادیوم فوتبال برای برگزاری دیدار پرسپولیس و مس رفسنجان
فیلم: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved