دوشنبه, 19 آذر, 1397
MONDAY, December 10, 2018
یک شنبه 20 آبان
لحظه روشن شدن مشعل ورزشگاه آزادی پس ازنزدیک به 40سال
فیلم: محسن منتظمی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved