یکشنبه, 24 شهریور, 1398
SUNDAY, September 15, 2019
پنج شنبه 24 مرداد
تمرین تیم ملی رولر اسکی در پیرامون استادیوم فوتبال آزادی
فیلم: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved