چهارشنبه, 01 بهمن, 1399
WEDNESDAY, January 20, 2021
یک شنبه 16 آذر
اقدامات انجام شده در زیر بارش باران، بر روی چمن ورزشگاه در فاصله یک روز به برگزاری مسابقه استقلال و صنعت نفت


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved