جمعه, 29 شهریور, 1398
FRIDAY, September 20, 2019
پنج شنبه 23 اسفند
دیدار تیمهای والیبال سایپا و شهرداری ورامین در سالن 12 هزار نفری آزادی
فیلم: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved