چهارشنبه, 05 تیر, 1398
WEDNESDAY, June 26, 2019
چهار شنبه 22 خرداد
نظافت و پاکسازی کانال های آبرو پیرامون استادیوم یکصد هزار نفری
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved