یکشنبه, 27 آبان, 1397
SUNDAY, November 18, 2018
جمعه 18 آبان
تمرین مراسم آغازین بازی برگشت پرسپولیس و کاشیما
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved