سه شنبه, 19 آذر, 1398
TUESDAY, December 10, 2019
چهار شنبه 16 مرداد
دریاچه آزادی میزبان تمرین تیم ملی کایاک جانبازان و معلولین
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved