چهارشنبه, 14 خرداد, 1399
WEDNESDAY, June 3, 2020
سه شنبه 24 اردیبهشت
بازدید وزیر جوانان و ورزش آذربایجان از مجموعه ورزشی آزادی
فیلم: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved