سه شنبه, 19 آذر, 1398
TUESDAY, December 10, 2019
سه شنبه 15 مرداد
بازدید عملی حاضرین در کلاس آموزشی، از اداره استاندارد اداره استاندارد اماکن و تجهیزات ورزشی
فیلم: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved