شنبه, 29 شهریور, 1399
SATURDAY, September 19, 2020
دو شنبه 29 اردیبهشت
بازدید مهندس کریمی، مهرعلیزاده و میراسماعیلی از جانمایی ساختمان فدراسیون های ورزش زورخانه ای و جودو در آزادی
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved