چهارشنبه, 21 آذر, 1397
WEDNESDAY, December 12, 2018
یک شنبه 15 مهر
تمرین مرور فن فرنگی کاران اعزامی به رقابت های جهانی در خانه کشتی آزادی
عکس: علی رضا اکبری


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved