شنبه, 30 دی, 1396
SATURDAY, January 20, 2018
یک شنبه 17 دی
برگزاری دوره داوری EST در محل فدراسیون تیراندازی آزادی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved