جمعه, 01 تیر, 1397
FRIDAY, June 22, 2018
یک شنبه 18 تیر
بازديد مهندس مدبر مديرعامل شركت توسعه و دكتر محمديان معاونت بانوان وزارت ورزش از خوابگاه بانوان مجموعه ورزشى آزادى


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved