دوشنبه, 02 مرداد, 1396
MONDAY, July 24, 2017
یک شنبه 18 تیر
بازديد مهندس مدبر مديرعامل شركت توسعه و دكتر محمديان معاونت بانوان وزارت ورزش از خوابگاه بانوان مجموعه ورزشى آزادى


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
021 - 4473 90 22
©2016 Azadi Sport Complex, All Right Reserved