چهارشنبه, 01 خرداد, 1398
WEDNESDAY, May 22, 2019
شنبه 19 خرداد
روند آماده سازی سالن 12 هزار نفری آزادی محل برگزاری لیگ ملتهای والیبال(1)


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved