چهارشنبه, 23 آبان, 1397
WEDNESDAY, November 14, 2018
یک شنبه 18 شهریور
تمرینات تیم ملی در ساختمان پک مرکز فوتبال آزادی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved