چهار شنبه 26 اردیبهشت بازدید ذیحساب طرحهای عمرانی و جاری شرکت توسعه از مجموعه ورزشی آزادی  
   
  ذیحساب های طرحهای عمرانی و جاری شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی کشور امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه با حضور در مجموعه ورزشی آزادی ضمن برگزاری جلسه با محمودی فرد مدیر مجموعه در خصوص اعتبارات، از مجموعه ورزشی آزادی بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، بیژن رحیمی و مسعود عبدالی ذیحساب های طرحهای عمرانی و جاری شرکت توسعه با همراهی محمودی فرد از سالن ۱۲ هزار نفری و همچنین قسمت های مختلف اداری مجموعه ورزشی آزادی بازدید کردند.

لازم به توضیح است که در این بازدید پرویزی معاون ورزشی و روسای ادارات مجموعه ورزشی آزادی نیز حضور داشتند.