سه شنبه 21 خرداد بازدید مدیر مجموعه ورزشی آزادی از سالن 12 هزار نفری آزادی  
   
  قدرت اله سیف مدیر مجموعه ورزشی آزادی از سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، قدرت اله سیف که دو هفته قبل و یک روز پس از اینکه مدیر مجموعه ورزشی آزادی شد، جهت آشنایی با کارکنان در سالن 12 هزار نفری آزادی حضور یافت. دستوراتی را در جهت بهبود وضعیت این سالن به مسئولان مربوطه اعلام نمود.
در همین رابطه ظهر امروز مدیر مجموعه ورزشی آزادی به صورت سرزده در سالن 12 هزار نفری آزادی حضور یافت تا از روند اقدامات انجام شده بازدید نماید.