دو شنبه 24 اردیبهشت بازدید مهندس کریمی مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه از امکانات مجموعه ورزشی آزادی  
   
  مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی کشور صبح امروز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه با حضور در مجموعه ورزشی آزادی ضمن برگزاری جلسه با محمودی فرد مدیر مجموعه، از بخش های مختلف این مجموعه ملی بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، مهندس کریمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه با حضور در مجموعه ورزشی آزادی از اماکن مختلف این مجموعه بازدید کرد.
مدیر عامل شرکت توسعه با توضیحات ناصر محمودی فرد مدیر مجموعه و کارشناسان مربوطه در جریان روند ساخت و ساز، بازسازی و ایمن سازی بخش های مختلف مجموعه ورزشی آزادی قرار گرفت.
در ادامه این بازدید مهندس کریمی با توجه به نزدیکی مسابقات آسیایی از خوابگاههای ورزشکاران مجموعه ورزشی آزادی نیز بازدید نمود.