چهار شنبه 17 مرداد با حضور معاونین پشتیبانی و مشارکت های مردمی صورت گرفت  
   
  دومین جلسه کمیته سیاست گذاری، جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت، این جلسه امروز چهارشنبه 17 مرداد با حضور "فتح الهی" رییس کمیته و معاون مشارکت های مردمی و "جعفری" معاون پشتیبانی، با موضوع بررسی درخواست ها و طرح های سرمایه گزاری در مجموعه وزشی آزادی و مجموعه سوارکاری نوروزآباد برگزار گردید.

لازم به ذکر است در این جلسه نیکو خصال، هنرور، هاشمی و فدایی به عنوان اعضا و رضایی به عنوان نماینده فنی ومهندسی نیز حضور داشتند.