یکشنبه, 24 شهریور, 1398
SUNDAY, September 15, 2019
سه شنبه 21 خرداد
بازدید مدیر مجموعه ورزشی آزادی از سالن 12 هزار نفری آزادی
بازدید مدیر مجموعه ورزشی آزادی از سالن 12 هزار نفری آزادی
قدرت اله سیف مدیر مجموعه ورزشی آزادی از سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، قدرت اله سیف که دو هفته قبل و یک روز پس از اینکه مدیر مجموعه ورزشی آزادی شد، جهت آشنایی با کارکنان در سالن 12 هزار نفری آزادی حضور یافت. دستوراتی را در جهت بهبود وضعیت این سالن به مسئولان مربوطه اعلام نمود.
در همین رابطه ظهر امروز مدیر مجموعه ورزشی آزادی به صورت سرزده در سالن 12 هزار نفری آزادی حضور یافت تا از روند اقدامات انجام شده بازدید نماید.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved